Algemene voorwaarden

Huisregels en Algemene voorwaarden Hart4Health

Bij het betreden van ons pand verklaar jij je akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. Algemene bepalingen

1.1 Hart4Health is een sportschool waar veel waarde wordt gehecht aan een goede sfeer / goed gedrag ten opzichte van elkaar. De klanten die zich schuldig maken aan wangedrag kan met onmiddellijke ingang toegang tot Hart4Health tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. De klanten dienen instructies van personeel van Hart4Health direct op te volgen.

1.2 De klant dient verzorgde kleding te dragen, een handdoek te gebruiken en schoon schoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan.) Indien de klant niet aan deze verplichting voldoet kan hem/haar toegang tot Hart4Health worden geweigerd.

1.3 Het gebruik van mobiele telefoon is alleen toegestaan indien dit op discrete wijze gebruikt word, en niet als storend wordt ervaren door andere sporters.

1.4 Wanneer Hart4Health wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is de klant dit verplicht te vermelden aan het personeel van Hart4health.

1.5 De persoonlijke gegevens van de klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hart4health gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

1.6 Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat er camera’s gebruikt worden bij Hart4Health voor de veiligheid. Hart4Health behoudt zich het recht om deze beelden met de politie te delen indien hiertoe aanleiding is.

1.7 Het maken/publiceren van foto en/of filmmateriaal waar andere personen zichtbaar op zijn, is voor klanten niet toegestaan.

1.8 Roken, alcohol en andere verdovende middelen zijn in de gehele accommodatie niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de technische installaties te veranderen, ongevraagd en zonder toestemming goederen / diensten aan te bieden binnen Hart4Health, andere personen toegang te verschaffen tot het fitnesscentrum met behulp van hun lidmaatschap of toegangskaart, eigen (metalen) materialen te gebruiken zonder toestemming van Hart4Health, gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood. Ook is het niet toegestaan nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren.

2. Overdraagbaarheid van abonnement

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Onbemande uren

3.1 Het gebruik maken van onze fitness tijdens de onbemande uren is alleen toegestaan voor klanten die geen overlast voor buren veroorzaken, voorzichtig en respectvol met de materialen en ook met de andere aanwezigen om gaan. Indien Hart4Health van mening is dat een klant hiermee niet goed is omgegaan, wordt voor deze klant de optie geblokkeerd om binnen te komen tijdens de onbemande uren / het sportabonnement wordt ontbonden en klant krijgt überhaupt geen toegang meer.

3.2 Bij binnenkomst scant de klant zijn eigen QR-code om de aanwezigheid te registreren. Het is niet toegestaan om met 2 personen binnen te komen terwijl er maar 1 persoon scant. Dus niet de deur voor elkaar open houden. Het is dan ook niet toegestaan een individu mee te nemen die geen klant is van Hart4Health; alleen klanten van Hart4Health die ouder zijn dan 18 jaar mogen gebruik maken van de fitness. Indien een klant toch iemand anders mee neemt naar binnen dan wordt voor de betreffende klant de optie geblokkeerd om binnen te komen in de onbemande uren / het sportabonnement wordt ontbonden en klant krijgt überhaupt geen toegang meer. 

3.3 Het is niet toegestaan om langer dan 120 minuten per etmaal aanwezig te zijn tijdens de onbemande uren.

3.4 Tijdens de onbemande uren wordt gebruik gemaakt van een innovatief veiligheidssysteem met toezicht via meerdere camera's en overige voorzieningen. Er is op dat moment geen personeel fysiek aanwezig; de klant is zich ervan bewust dat er geen Bedrijfshulpverlener of fitnessbegeleider aanwezig is, aanvaardt de risico’s hieromtrent en gaat ermee akkoord dat Hart4Health hiervoor niet aansprakelijk is. Tijdens de onbemande uren zijn de kleedkamers niet beschikbaar en zijn er ruimtes waarbij aangegeven wordt dat men die niet mag betreden. 

4. Betaling van de contributie

Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. De klant betaalt altijd een maand vooruit. Bij een maand achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Hart4Health, terwijl de betalingsverplichting wel blijft bestaan, totdat de achterstand volledig is voldaan.

Achterstallige contributiegelden worden belast met administratiekosten. Indien de klant nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Hart4Health, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten,verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de desbetreffende klant of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

5. Duur overeenkomt en beëindigen

Het overeengekomen abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en wordt daarna stilzwijgend maandelijks verlengd. Opzeggen is pas mogelijk nadat de overeengekomen periode is afgelopen. Bij een jaarabonnement kan er gedurende het eerste jaar niet opgezegd worden. Na de overeengekomen periode kan men het abonnement wel opzeggen. Daarbij moet 1 kalendermaand opzegtermijn worden gehanteerd (dus de opzegtermijn start op de eerste dag van de eerstvolgende maanden eindigt op de laatste dag van die maand.) De opzegging dient gemaild te worden naar info@hart4health.nl.

6. Afwezigheid

Het contributiegeld dient ook te worden betaald, indien de klant geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Hart4health. Indien het lid tenminste een (1) kalendermaand niet kan sporten kan Hart4Health het abonnement tijdelijk stop zetten tot de klant weer in staat is te komen sporten. Dit heeft geen invloed op de contractueel overeengekomen verplichting tot betaling.

7. Wijzigingen tarieven/rooster/openingstijden

Hart4Health behoudt zicht het recht voor openingstijden, lesroosters en/ of tarieven of de algemene voorwaarden aan te passen. Informatie hierover wordt verstrekt via e-mail, website of andere geschikte kanalen

8. Minderjarige leden

Minderjarige leden (beneden 16 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Minderjarige leden (beneden 18 jaar) hebben geen toegang tot de sportschool tijdens onbemande uren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Hart4Health is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. Hart4Health is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of diefstal en/of andere vormen van schade/ Tevens zal de klant Hart4Health vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

9.2 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook gemaakt en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodatie, ruimten en inventaris, indien er sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers en niet is uit te maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt.

Indien de klant met 1 van bovengenoemde voorwaarden niet akkoord is, kan de klant geen gebruik maken van onze fitness. Klant kan dan zijn/haar abonnement opzeggen via de daarvoor geldende regels.