Algemene voorwaarden

1 Betaling van de contributie
Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Bij een maand achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Hart4Health, terwijl de betalingsverplichting wel blijft bestaan, totdat de achterstand volledig is voldaan. 

Achterstallige contributiegelden worden belast met porto-en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Hart4Health, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

2 Duur overeenkomt en beëindiging
Het overeengekomen abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en wordt daarna stilzwijgend maandelijks verlengd. Opzeggen is pas mogelijk nadat de overeengekomen periode is afgelopen. Bij een jaarabonnement kan er gedurende het eerste jaar niet opgezegd worden. Na de overeengekomen periode kan men het abonnement wel opzeggen. Daarbij moet 1 kalendermaand opzegtermijn te worden gehanteerd (dus de opzegtermijn start op de eerste dag van de eerstvolgende maand en eindigt op de laatste dag van die maand)  

3 Afwezigheid
Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Hart4Health. Ook indien het lid op vakantie gaat, blijft de betalingsverplichting bestaan.  Uitzondering hierop is een medische beperking . Indien het lid een medische beperking heeft en tenminste een (1) kalendermaand niet kan sporten kan hart4health het abonnement tijdelijk stop zetten tot het lid weer in staat is te komen sporten. Dit heeft geen invloed op de contractueel overeengekomen verplichting tot betaling . 

4 Wijzigingen
De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd op grond van economische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden duidelijk en tijdig vermeld binnen hart4health. 

5 Minderjarige leden
Minderjarige leden (beneden 16 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)

6 Aansprakelijkheid
Hart4Health is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. Har4Health is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of diefstal en of andere vormen van schade. Tevens zal het lid Hart4Health vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 

7 Algemene bepalingen
 7.1 Leden die zicht schuldig maken aan wangedrag kan met onmiddellijke ingang de toegang tot Hart4Health tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. Leden dienen instructies van het personeel van hart4health direct op te volgen. 

7.2 Leden dienen zicht correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van Hart4Health op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen, een verzorgde haardracht te voeren, een handdoek te gebruiken en schoon schoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze verplichten voldoet kan hem de toegang tot Hart4Health worden geweigerd.  

7.3 Het gebruik van mobiele telefoon is alleen toegestaan indien dit op discrete wijze gebruikt word, en niet als storend wordt ervaren door andere sporters. Ook bij gebruik van mp3-spelers, ipod e.d dient rekening gehouden te worden met andere sporters, volume dus niet te hard. 

7.4 Wanneer Hart4Health wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderzinds op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is het lid dit verplicht te melden aan fysiotherapeuten en/of instructeurs van Hart4Health. 

7.5 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hart4Health gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

8 Overdraagbaarheid abonnement
Het lidmaatschap is stikt persoonlijk en is alleen overdraagbaar met identiteitsbewijs van zowel lid als het aspirant lid.